De "NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING"

is opgericht en ook U nodigen we uit om lid te worden !
Geef dit ook door aan andere Unifillers !

Beste Unifiller,

Hieronder is een aantal doelstellingen en hoofdpunten samengevat:

* Wie kan lid / donateur worden

Lid van de vereniging kan worden  een ieder die geplaatst is geweest,
casu quo in administratief onderhoud was gesteld bij UNIFIL,
zij die hier niet toe behoren kunnen donateur worden en zullen 
bij overmaking van tenminste 21,- euro
(22,- euro indien men een acceptgiro gestuurd krijgt) ook het verenigingsblad ontvangen.

* Belangenbehartiging

Hierbij moet je denken aan de belangen van de Unifillers als geheel,
maar ook als individu.
In mijn verhaal heb ik geprobeerd om aan te geven hoe belangrijk
het is dat mensen met dezelfde ervaringen elkaar helpen en bij
elkaar terecht kunnen.
In dit kader zijn ook onze contacten met het Ministerie, 
de Libanese Ambassade, Stichting Dienstverlening Veteranen en het
veteranenplatform etc. zeer belangrijk. 
Uitermate belangrijk is natuurlijk ons contact met het Libanonfonds,
een fonds door ons zelf opgezet toen wij nog in Libanon zaten.

* Herdenken omgekomen Unifillers

Natuurlijk moeten ook de omgekomen jongens in Libanon herdacht
worden.
Het is belangrijk om dat gezamenlijk en in stijl te doen.
Dit geldt niet alleen naar de maatschappij maar zeker ook naar de 
familie van onze omgekomen vrienden.


* Onderling Contact

Uit het bovenstaande is gemakkelijk af te leiden dat het onderlinge 
contact erg belangrijk is.
Wij willen dit op een aantal manieren bevorderen.

a) Het uitgeven van een periodiek
We geven 4 a 5 keer per jaar een periodiek uit te geven Dubbel 4
(A5-grootte) met informatie over UNIFIL, Libanon toen en nu, 
reŁnies en andere voor oud-Libanongangers interessante zaken.

b) Het organiseren van reŁnies op peloton- of compagnieniveau

Het is gebleken dat veel mensen de grote reŁnies 
toch vaak te massaal vinden. 
Vooral het vinden van oude maten is een probleem.
Het organiseren van kleinschaliger reŁnies is ook
eenvoudiger te organiseren. 
Als vereniging kunnen wij hier een belangrijke rol in spelen.

c) Het organiseren van overige activiteiten

Naast het ontmoeten van oude maten is het ook goed om contact
te hebben met anderen die in Libanon zijn geweest.
Het kan heel leuk zijn om gezamenlijke interesses tot uitvoering
te brengen en wanneer er de behoefte is om over UNIFIL te praten, 
is dat mogelijk. 
We hebben tot nu toe 15 maal deelgenomen aan de "Vierdaagse Nijmegen".
Helaas is er in 2005 geen deelname door het "1st Dutch UN Marching Team"
doordat we op het allerlaatste moment te horen kregen dat we als
veteraan zijnde niet meer welkom waren op Heumensoord!

Wanneer je lid wilt worden van de Nederlandse Unifil Vereniging vul dan
de onderstaande strook in en stuur hem op 
of geef hem bij een van de bestuursleden af.
De kosten voor het lidmaatschap zijn minimaal 21,- euro per jaar,
maar meer mag ook. Dit bedrag, onder vermelding van je naam en
reg. nr. overmaken op rekening 53.29.80.506 ABN-AMRO
tnv. Ned. UNIFIL vereniging, Utrecht

Het is ons een grote eer dat de Libanese zaakgelastigde in Nederland 
zich bereid heeft verklaard om zitting te nemen in de commissie van 
aanbeveling en ook zeer nauw op de hoogte wil blijven 
van onze activiteiten.

Wanneer jij net zo enthousiast bent als wij
vul dan de onderstaande strook in en stuur hem op.
Wanneer je opmerkingen of suggesties hebt, 
dan horen wij die graag!

Het bestuur is als volgt samengesteld:
Louis Verhoeven, voorzitter 


tel: 030-6373364 email: voorzitter@unifilvereniging.nl Ruud Kloet, secretaris (vice-voorzitter)


tel: 06-22946294 email: secretaris@unifilvereniging.nl Rob Wesseling, penningmeester


email: penningmeester@unifilvereniging.nl Berry Diestelhof, activiteiten & ledenadministratie


tel: 0575-520435 email: activiteiten@unifilvereniging.nl Harry Vellema, merchandising


tel: 0342-400874 email: merchandising@unifilvereniging.nl Met vriendelijke groeten, Theo Blinderman N.B. Geef deze informatie zoveel mogelijk door aan andere Unifillers. Door hier te klikken kom je op de site van de "Nederlandse Unifil Vereniging". HET FORMULIER INVULLEN IN BLOKLETTERS A.U.B. Ik wil WEL/NIET lid/donateur worden van de Nederlandse Unifil Vereniging. Achternaam + voorletters ............................................. Voornamen ................................................................ Adres ........................................................................ Postcode en Woonplaats ......... - ................................. Telefoonnummer .................... emailadres.......................@......................... Geboortedatum .....-.....-19..... Reg. Nr (staat ook op je veteranenpas) ..................................... In Libanon van .....-.....-......t/m.....-.....-........ Post................... Functie................................. Rang tijdens uitzending Libanon..................................................... Huidige rang................................................................................... Huidige beroep: ...................................................................... Opmerkingen of Suggesties...................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... Handtekening: ................................ Opsturen naar: Nederlandse Unifil Vereniging


Terug naar de hoofdpagina: